مدار گیلنا

تدریس جریان مدار فیزیک یازدهم گیلنا

فصل دوم فیزیک یازدهم در مورد جریان الکتریکی ، مقاومت ، مدارهای الکتریکی ، مولد ، افت پتانسیل و … است که تدریس رایگان را میتوانید از لینک زیر تماشا کنید.
شما در این فصل از هر گفتار یک یا دو فرمول اصلی دارید که با دانستن چند قانون مطلق مسیر تست زنی برای شرایط مختلف و حالتهای خاص را بسیار آسان می کند.
انتشارات گیلنا در دروس مختلف ریاضی و فیزیک و زیست و شیمی و زمین شناسی و دروس عمومی برای ترمیم معدل در اختیار داوطلبان کنکور تجربی قرار میگیرد.
مبحث مدار فصل دوم فیزیک یازدهم تجربی و ریاضی که از طریق یادگیری کلید و نکته میتوان بدون دست به قلم شدن از پس تستهای چالشی و زمانبر هم برآمد.

دیسک ششم