دما و گرما فیزیک دهم

تدریس فیزیک دهم (دما و گرما) گیلنا

[gilna]

ویدیو یک:

ویدیو دو:

[/gilna]