حرکت شناسی فیزیک دوازدهم

تدریس فیزیک دوازدهم (حرکت شناسی) گیلنا

[gilna]

ویدیو یک:

ویدیو دو:

[/gilna]

آزمون آنلاین کنکور آسان است
آزمون آنلاین کنکور آسان است