ساکن یازدهم

تدریس فیزیک یازدهم (ساکن) گیلنا

[gilna]

ویدیو یک:

ویدیو دو:

[/gilna]