در این مقاله می توانید لیست قیمت انتشارات گیلنا را به تفکیک پایه و رشته تحصیلی مشاهده کنید.

لیست قیمت رشته تجربی

اساتید انتشارات گیلنا برای دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی هم دروس تخصصی و هم دروس عمومی را تدریس کرده اند.

در ادامه می توانید لیست قیمت دروس تخصصی و عمومی رشته تجربی را مشاهده کنید.

لیست قیمت منابع دهم تجربی انتشارات گیلنا

قیمت ریاضی دهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی معادلهامیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی نامعادلهامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۷۵
خلاقیت در تابعامیر مسعودی۵۰
خلاقیت در شمارش (ترکیبات) امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی شمارشامیر مسعودی۱۷۵
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی۱۶۵
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی۳۰
خلاقیت در احتمال دهمامیر مسعودی۸۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۱۶۵
توان های گویا و عبارات جبریمهندس شاهانی۱۰۰
آموزش احتمال سه سالامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۳۲۵

قیمت فیزیک دهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
روش تست اندازه گیری و چگالیسامان مطلبی۱۵۰
روش تست کار و انرژی توانسامان مطلبی۱۵۰
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱امیر مسعودی۶۲۵
جمع بندی فیزیک سوالات احتمالیامیر مسعودی۴۷۰

قیمت شیمی دهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل ۱ شیمیعارف ربیعیان۸۰۰
آموزش فصل ۲ شیمیعارف ربیعیان۵۴۰
آموزش فصل ۳ شیمیعارف ربیعیان۴۸۰
همایش مسائل ۱۰ و ۱۱عارف ربیعیان۳۰۰
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۳۳۰
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان۵۴۰
روش تست زنی فصل ۳عارف ربیعیان۴۲۰
جمع بندی شیمی ۱۰عارف ربیعیان۷۵
استوکیومتریعارف ربیعیان۲۶۵

قیمت زیست دهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
جاندارشناسی زیست سه پایهمهدی آرام فر۲۸۰
بمب زیست دهمهادی وصالی۸۰۰
همایش زیست دهمهادی وصالی۸۰۰
آموزش زیست دهمامیری۳۱۰
روش تست زنی زیست دهمپازوکی۲۵۰
سوالات احتمالی زیست دهمحسینی نیا۸۰
خلاقیت زیست گیاهی دهمحسینی نیا۱۰۰
روش تست زنی زیست دهمدکتر شیخی۲۰۰
همایش زیست دهمدکتر شیخی۱۵۰
خلاقیت قیدنامه دهمدکتر شیخی۱۰۰
همایش زیست پایه ۱۰ و ۱۱دکتر شیخی۲۲۵
خلاقیت زیست دهمدکتر شیخی۳۲۰

قیمت ادبیات فارسی دهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسیستارنژاد۲۶۰

قیمت زبان انگلیسی دهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۱۲۰

قیمت عربی دهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربیسعید جوکار۷۵

بسته معلم خصوصی دهم تجربی انتشارات گیلنا

بسته معلم خصوصی دهم تجربی انتشارات گیلنا

این بسته شامل آموزش مفاهیم خط به خط کتاب درسی و ارائه تکنیک های تست زنی برای دروس تخصصی دهم تجربی می باشد.

قیمت بسته معلم خصوصی دهم تجربی: تومان 5/950/000

لیست قیمت منابع یازدهم تجربی انتشارات گیلنا

قیمت ریاضی یازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلیامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی هندسه تحلیلیامیر مسعودی۷۵
نظریه معادله و سهمیامیر مسعودی۲۱۵
روش تست کل معادلات دهم و یازدهمامیر مسعودی۲۰۵
روش تست زنی هندسه یازدهم(اقلیدوسی)امیر مسعودی۲۰۰
آموزش جامع تابعامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی۱۶۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمیامیر مسعودی۲۰۰
روش تست زنی حد و پیوستگی یازدهمامیر مسعودی۱۶۵
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۲۱۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۹۵
روش تست زنی احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۱۵۰
آموزش احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۱۲۵
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ CPRامیر مسعودی۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۳۲۵

قیمت فیزیک یازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش الکتریسیته ساکنامیر مسعودی۴۵۰
روش تست زنی الکتریسیته ساکنامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی خازنامیر مسعودی۵۰
آموزش جریان و مدارامیر مسعودی۵۰۰
روش تست جریان و مدارامیر مسعودی۳۰۰
آموزش القا و الکترو مغناطیسامیر مسعودی۱۵۰
روش تست مغناطیسامیر مسعودی۳۳۰
روش تست القاءامیر مسعودی۱۵۰
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱امیر مسعودی۶۲۵
جمع بندی فیزیک سوالات احتمالیامیر مسعودی۵۶۰

قیمت شیمی یازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش شیمی فصل اعارف ربیعیان۴۰۰
آموزش شیمی فصل ۲عارف ربیعیان۵۲۵
آموزش شیمی فصل ۳عارف ربیعیان۳۷۰
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۲۸۰
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان۷۰۰
روش تست زنی فصل ۳عارف ربیعیان۵۵۰
همایش مسائل ۱۰ و ۱۱عارف ربیعیان۳۰۰
جمع بندی شیمی ۱۱عارف ربیعیان۷۰
استوکیومتریعارف ربیعیان۲۶۵

قیمت زیست یازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
بمب زیست یازدهمهادی وصالی۹۰۰
جاندارشناسی زیست سه سالمهدی ارام فر۲۸۰
آموزش زیست یازدهمدکتر امیری۲۰۰
روش تست زنی زیست یازدهمدکتر شیخی۲۰۰
خلاقیت در زیست یازدهمدکتر شیخی۲۲۰
همایش زیست پایه ۱۰ و ۱۱دکتر شیخی۲۲۵
روش تست زیست یازدهمدکتر پازوکی۳۰۰
سوالات احتمالی زیست یازدهمحسینی نیا۸۰
خلاقیت زیست گیاهی یازدهمحسینی نیا۱۰۰

قیمت ادبیات فارسی یازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسیستار نژاد۳۲۰
روش تست ادبیات فارسیستار نژاد۱۷۰
زبان فارسیستار نژاد۱۵۰
روش تست آرایهستار نژاد۱۲۰
روش تست قرابت معنایی مثبتستار نژاد۷۵
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵
روش تست قرابت معنایی منفیاستاد احمدی۸۰
مجموعه ۳۰۰ تست قرابت معنایی منفیستارنژاد۱۶۰
روش تست واژگان یازدهمستارنژاد۱۰۰

قیمت زبان انگلیسی یازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۲۷۰
روش تست زبان انگلیسیدانش زاده۱۴۰
یادیارسازی واژگاندانش زاده۸۰
جمع بندی ریدینگمحجوبی۱۰۰
جمع بندی کلوز تستمحجوبی۸۰
جمع بندی گرامرمحجوبی۷۵
جمع بندی واژگانمحجوبی۹۵

قیمت عربی یازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربیسعید جوکار۱۲۰
خلاقیت قواعد عربیاستاد احمدی۲۸۰
درک مطلباستاد احمدی۱۶۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۶۰
عربی صد در صداستاد احمدی۱۵۰

قیمت دین و زندگی یازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگیاستاد احمدی۳۰۰
روش تست دین و زندگیاستاد احمدی۳۰۰
دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهسعید بدلی۲۰۰

بسته معلم خصوصی یازدهم تجربی انتشارات گیلنا

بسته معلم خصوصی یازدهم تجربی انتشارات گیلنا

این بسته شامل آموزش مفاهیم خط به خط کتاب درسی و ارائه تکنیک های تست زنی برای دروس تخصصی یازدهم تجربی می باشد.

قیمت بسته معلم خصوصی یازدهم تجربی: تومان 5/980/000

لیست قیمت منابع دوازدهم تجربی انتشارات گیلنا

قیمت ریاضی دوازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی احتمال دوازدهمامیر مسعودی۶۰
آموزش احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی تابع سه سالامیر مسعودی۳۵۰
روش تست زنی حد بی نهایت دوازدهمامیر مسعودی۹۵
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۲۱۵
مشتق و کاربرد مشتقامیر مسعودی۲۹۰
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی مثلثات سه سالامیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۱۵۰
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ CPRامیر مسعودی۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۳۲۵

قیمت فیزیک دوازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
حرکت شناسیسامان مطلبی۱۵۰
دینامیکسامان مطلبی۳۰۰
نوسان و امواجسامان مطلبی۴۰۰

قیمت شیمی دوازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش شیمی فصل اعارف ربیعیان۲۵۰
آموزش شیمی فصل ۲عارف ربیعیان۲۴۰
آموزش شیمی فصل ۳عارف ربیعیان۳۳۰
آموزش شیمی فصل ۴عارف ربیعیان۲۲۵
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۷۰۰
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی فصل ۳عارف ربیعیان۴۸۰
روش تست زنی فصل ۴عارف ربیعیان۶۶۰
جمع بندی فصل ۱ و ۲عارف ربیعیان۱۶۰
جمع بندی فصل ۳ و ۴ عارف ربیعیان۱۶۵
جمع بندی شیمی ۱۲عارف ربیعیان۳۷۰
استوکیومتریعارف ربیعیان۲۶۵
اسید و بازعارف ربیعیان۲۵۰

قیمت زیست دوازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
بمب زیست دوازدهمهادی وصالی۱۲۰۰
جاندارشناسی زیست سه سالمهدی آرام فر۲۸۰
آموزش زیست دوادزهمهژیر امیری۴۶۰
روش تست زنی زیستدکتر پازوکی۲۶۰
جمع بندی زیستدکتر پازوکی۱۰۰
همایش زیستدکتر شیخی۲۵۵
خلاقیت زیستدکتر شیخی۳۷۵
سوالات احتمالی زیستحسینی نیا۸۰
خلاقیت زیست گیاهی دوازدهمحسینی نیا۱۰۰

قیمت ادبیات فارسی دوازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسیستار نژاد۲۶۰
روش تست ادبیات فارسیستار نژاد۲۲۰
زبان فارسیستار نژاد۱۵۰
آرایهستار نژاد۱۲۰
مجموعه ۳۰۰ تست قرابت معنایی منفیستار نژاد۱۶۰
جمع بندی ادبیات سه سالستار نژاد۱۴۵
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵
روش تست قرابت معنایی مثبت دوازدهماستاد احمدی۹۰
روش تست قرابت معنایی منفیاستاد احمدی۸۰

قیمت زبان انگلیسی دوازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۱۸۰
روش تست زنی زبان انگلیسیدانش زاده۲۱۰
جمع بندی گرامر کنکورمحجوبی۷۵
جمع بندی کلوز تستمحجوبی۸۰
جمع بندی ریدینگمحجوبی۱۰۰
جمع بندی واژگانمحجوبی۹۵

قیمت عربی دوازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربیسعید جوکار۱۲۰
خلاقیت قواعد عربیاستاد احمدی۱۶۰
درک مطلباستاد احمدی۱۶۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۶۰
عربی صد در صداستاد احمدی۱۵۰
جمع بندی عربی کنکورسعید جوکار۱۱۰

قیمت دین و زندگی دوازدهم تجربی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگیاستاد احمدی۲۴۰
روش تست زنی دین و زندگیاستاد احمدی۲۴۰
دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهسعید بدلی۲۰۰
جمع بندی دین و زندگی کنکورسعید بدلی۲۷۰
جمع بندی دینی کنکور برای صد زدنسعید بدلی۱۷۵

بسته معلم خصوصی دوازدهم تجربی انتشارات گیلنا

بسته معلم خصوصی دوازدهم تجربی انتشارات گیلنا

این بسته شامل آموزش مفاهیم خط به خط کتاب درسی و ارائه تکنیک های تست زنی برای دروس تخصصی دوازدهم تجربی می باشد.

قیمت بسته معلم خصوصی دوازدهم تجربی: تومان 8/200/000

بسته معلم خصوصی کنکور تجربی

بسته معلم خصوصی کنکور تجربی انتشارات گیلنا

کنکور تجربی بالاترین تعداد شرکت کننده را در میان تمام گروه های آزمایشی دارد
و به سبب رقابت بالا، قبولی در این گروه آزمایشی بسیار سخت است اما غیر ممکن نیست.

بنابر تجربیات رتبه های برتر سال های اخیر اگر یک منبع یادگیری با سطح کیفی بالا و متناسب با سوالات کنکور سراسری در اختیار داشته باشید با یک برنامه ریزی دقیق، می توانید یکی از رتبه های برتر سال های آینده باشید.

اساتید انتشارات گیلنا با تسلط کامل بر سطح کیفی سوالات دروس اختصاصی کنکور سراسری،
تدریس هایی را در اختیار شما قرار می دهند که به راحتی بتوانید به موفقیت در این آزمون بزرگ برسید.

با تکیه بر تدریس های سطح بالا اساتید انتشارات گیلنا در کنار مشاوره رایگان برای برنامه ریزی تحصیلی
با سرعت و انگیزه بیشتری مسیر موفقیت را پشت سر خواهید گذاشت.

قیمت بسته معلم خصوصی کنکور تجربی: 15/450/000

لیست قیمت رشته ریاضی

اساتید انتشارات گیلنا برای دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی هم دروس تخصصی و هم دروس عمومی را تدریس کرده اند.

در ادامه می توانید لیست قیمت دروس تخصصی و عمومی رشته ریاضی را مشاهده کنید.

لیست قیمت منابع دهم تجربی انتشارات گیلنا

قیمت ریاضی دهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی معادلهامیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی نامعادلهامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۱۲۵
خلاقیت در تابعامیر مسعودی۷۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات)امیر مسعودی۵۰
روش تست زنی شمارشامیر مسعودی۷۵
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی۱۶۵
خلاقیت در آمار و احتمالامیر مسعودی۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
توان های گویا و عبارات جبریمهندس شاهانی۱۶۵
توان های گویا و عبارات جبریامیر مسعودی۱۰۵
آموزش هندسه دهممهندس علیشاه۱۱۰
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ CPRامیر مسعودی۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۳۲۵

قیمت فیزیک دهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
روش تست اندازه گیری و چگالیسامان مطلبی۱۵۰
روش تست کار و انرژی توانسامان مطلبی۱۵۰
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱امیر مسعودی۶۷۵
جمع بندی فیزیک سوالات احتمالیامیر مسعودی۴۷۰

قیمت شیمی دهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل ۱ شیمیعارف ربیعیان۸۰۰
آموزش فصل ۲ شیمیعارف ربیعیان۵۴۰
آموزش فصل ۳ شیمیعارف ربیعیان۴۸۰
همایش مسائل ۱۰ و ۱۱عارف ربیعیان۲۸۰
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۳۳۰
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان۵۴۰
روش تست فصل ۳ عارف ربیعیان۴۲۰
جمع بندی شیمی ۱۰عارف ربیعیان۷۵
استوکیومتریعارف ربیعیان۲۶۵

قیمت ادبیات فارسی دهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسیستارنژاد۲۶۰
روش تست ادبیات فارسیستارنژاد۱۷۰
زبان فارسیستارنژاد۱۵۰
روش تست آرایه های ادبیستارنژاد۱۲۰
روش تست قرابت معنایی مثبتستارنژاد۶۰
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵
روش تست قرابت معنایی منفیاستاد احمدی۸۰
مجموعه ۳۰۰ تست قرابت منفیستارنژاد۱۶۰

قیمت زبان انگلیسی دهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسی دهمدانش زاده۱۲۰
روش تست زنی زبان انگلیسیدانش زاده۱۴۰
یادیارسازی واژگاندانش زاده۸۰
جمع بندی ریدینگمحجوبی۱۰۰
جمع بندی کلوز تستمحجوبی۸۰
جمع بندی گرامرمحجوبی۷۵
جمع بندی واژگانمحجوبی۹۵

قیمت عربی دهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربیسعید جوکار۷۵
خلاقیت قواعد عربی دهماستاد احمدی۳۲۰
روش تست زنی عربی دهماستاد احمدی۲۴۰
درک مطلباستاد احمدی۱۶۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۶۰
جمع بندی عربی دهماستاد احمدی۶۵
عربی صد در صداستاد احمدی۱۵۰

قیمت دین و زندگی دهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگیاستاد احمدی۲۲۰
روش تست زنی دین و زندگیاستاد احمدی۱۷۰
خلاقیت دین و زندگیاستاد احمدی۲۴۰
همایش دین و زندگیاستاد احمدی۱۵۰
آموزش دین و زندگی دهمسعید بدلی۱۹۰
دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهسعید بدلی۲۰۰

بسته معلم خصوصی دهم ریاضی انتشارات گیلنا

بسته معلم خصوصی دهم ریاضی انتشارات گیلنا

این بسته شامل آموزش مفاهیم خط به خط کتاب درسی و ارائه تکنیک های تست زنی برای دروس تخصصی دهم ریاضی می باشد.

قیمت بسته معلم خصوصی دهم ریاضی: تومان 5/450/000

لیست قیمت منابع یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

قیمت حسابان یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش حسابان یازدهمسامان مطلبی۶۳۰
آمار و احتمالسامان مطلبی۵۵۰
آموزش هندسه تحلیلیامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی هندسه تحلیلیامیر مسعودی۷۵
معادله و سهمیامیر مسعودی۱۷۵
آموزش جامع تابعامیر مسعودی۲۲۵
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۲۰۰
آموزش مثلثاتامیر مسعودی۲۰۰
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمیامیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیحامیر مسعودی۱۵۰
آموزش جامع احتمالامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی جامع احتمالامیر مسعودی۱۱۵
اموزش هندسه یازدهممهندس علیشاه۲۰۰
روش تست زنی هندسهامیر مسعودی۲۰۰
روش تست زنی هندسهامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ CPRامیر مسعودی۳۷۰
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۳۲۵

قیمت فیزیک یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش الکتریسیته ساکنامیر مسعودی۴۵۰
روش تست زنی الکتریسیته ساکنامیر مسعودی۹۵
روش تست زنی خازن یازدهمامیر مسعودی۷۵
آموزش جریان و مدارامیر مسعودی۴۴۰
روش تست جریان و مدارامیر مسعودی۱۷۵
آموزش القاء و الکترو مغناطیسامیر مسعودی۱۷۵
روش تست مغناطیسامیر مسعودی۱۳۰
روش تست القاءامیر مسعودی۱۱۵
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱امیر مسعودی۶۷۵
جمع بندی فیزیک یازدهمامیر مسعودی۵۶۰

قیمت شیمی یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش شیمی فصل اعارف ربیعیان۴۰۰
آموزش شیمی فصل ۲عارف ربیعیان۵۲۵
آموزش شیمی فصل ۳عارف ربیعیان۳۷۰
روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۲۸۰
روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان700
روش تست زنی فصل ۳عارف ربیعیان550
همایش مسائل ۱۰ و ۱۱عارف ربیعیان۳۰۰
جمع بندی شیمی ۱۱عارف ربیعیان۷۰
استوکیومتریعارف ربیعیان۲۶۵

قیمت ادبیات فارسی یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات فارسیستار نژاد۳۲۰
روش تست ادبیات فارسیستار نژاد۱۷۰
زبان فارسیستار نژاد۱۵۰
آرایهستار نژاد۱۲۰
مجموعه ۳۰۰ تست قرابت معنایی منفیستار نژاد۱۶۰
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵
روش تست قرابت معنایی مثبت یازدهماستاد احمدی۷۵
روش تست قرابت معنایی منفیاستاد احمدی۸۰
روش تست واژگان یازدهمستارنژاد۱۰۰

قیمت زبان انگلیسی یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۲۷۰
روش تست زبان انگلیسیدانش زاده۱۴۰
یادیارسازی واژگاندانش زاده۸۰
جمع بندی ریدینگمحجوبی۱۰۰
جمع بندی کلوز تستمحجوبی۸۰
جمع بندی گرامرمحجوبی۷۵
جمع بندی واژگانمحجوبی۹۵

قیمت عربی یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع عربیسعید جوکار۱۲۰
خلاقیت قواعد عربیاستاد احمدی۲۸۰
درک مطلباستاد احمدی۱۶۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۶۰
عربی صد در صداستاد احمدی۱۵۰

قیمت دین و زندگی یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگیاستاد احمدی۲۴۰
روش تست دین و زندگیاستاد احمدی۳۰۰
دین و زندگی ۱۰۰% در ۵ جلسهسعید بدلی۲۰۰

بسته معلم خصوصی یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

بسته معلم خصوصی یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

این بسته شامل آموزش مفاهیم خط به خط کتاب درسی و ارائه تکنیک های تست زنی برای دروس تخصصی یازدهم ریاضی می باشد.

قیمت بسته معلم خصوصی یازدهم ریاضی: تومان 5/480/000

لیست قیمت منابع دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

قیمت ریاضی و حسابان دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش حسابان دوازدهمسامان مطلبی۷۵۰
آموزش جامع احتمال کنکورامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی احتمال کنکورامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی تابع جامع کنکورامیر مسعودی۲۰۰
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی مثلثات کنکورامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۵۰
قدر مطلق و جز صحیح کنکورامیر مسعودی۱۵۰
جمع بندی بسته ۱ ریاضیامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۲ ریاضیامیر مسعودی۳۷۰

قیمت فیزیک دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی حرکت شناسیامیر مسعودی۲۰۰
روش تست دینامیکامیر مسعودی۳۸۰
روش تست امواجامیر مسعودی۲۵۰
روش تست زنی نوسانامیر مسعودی۱۵۰
روش تست فیزیک اتمی و هسته ایامیر مسعودی۴۸۵

قیمت شیمی دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل اول شیمیعارف ربیعیان۵۹۰
آموزش فصل دوم شیمیعارف ربیعیان۲۴۰
آموزش فصل سوم شیمیعارف ربیعیان۳۳۰
آموزش فصل چهارم شیمیعارف ربیعیان۲۲۵
روش تست زنی شیمی فصل ۱عارف ربیعیان۷۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۲عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۳عارف ربیعیان۴۸۰
روش تست زنی شیمی فصل ۴عارف ربیعیان۶۶۰
جمع بندی فصل ۱و۲ شیمیعارف ربیعیان۱۶۰
جمع بندی فصل ۳و۴ شیمیعارف ربیعیان۱۶۵
جمع بندی شیمی ۱۲عارف ربیعیان۳۷۰
خلاقیت شیمی فصل ۱و۲عارف ربیعیان۹۰
روش تست زنی استوکیومتریعارف ربیعیان۲۶۵
روش تست زنی اسید و بازعارف ربیعیان۲۵۰
تحلیل سوالات شیمی کنکور ۹۹عارف ربیعیان۱۲۰
آموزش شیمی دوازدهم فصل اولدکتر شایان یوسفی۲۰۰

قیمت ادبیات فارسی دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش ادبیات دوازدهمستارنژاد۲۶۰

قیمت زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۱۸۰

قیمت عربی دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش عربی دوازدهماستاد جوکار۱۲۰

قیمت دین و زندگی دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگی دوازدهماستاد احمدی۳۰۰

بسته معلم خصوصی دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

بسته معلم خصوصی دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

این بسته شامل آموزش مفاهیم خط به خط کتاب درسی و ارائه تکنیک های تست زنی برای دروس تخصصی دوازدهم ریاضی می باشد.

قیمت بسته معلم خصوصی دوازدهم ریاضی: تومان 7/300/000

بسته معلم خصوصی کنکور ریاضی

بسته معلم خصوصی کنکور ریاضی انتشارات گیلنا

کنکور ریاضی کمترین تعداد شرکت کننده را در میان گروه های آزمایشی رشته های نظری دارد.
اما این مسئله بدین معنا نیست که قبولی در این رشته کار آسانی است.
با توجه به این شرایط هم، شما داوطلبان کنکور ریاضی برای قبولی در بهترین رشته ها و دانشگاه ها کار سختی پیش رو دارید، زیرا هر سال سطح کیفی سوالات کنکور سراسری افزایش چشمگیری دارد و با توجه به ماهیت دروس اختصاصی این رشته که تماما محاسباتی هستند و باید در مسیر رسیدن به موفقیت از منابعی استفاده کنید که محاسبات را برای شما آسان کند.

مدرسین مجرب انتشارات گیلنا در دروس اختصاصی رشته ریاضی در گام اول مفاهیم را به صورت مفهومی برای شما تدریس می کنند.در گام دوم روش های محاسبات سریع ریاضیات را در اختیار شما قرار می دهند تا بتوانید تست های محاسباتی کنکور ریاضی را در سریع ترین زمان ممکن برای رسیدن به پاسخ صحیح حل کنید.

قیمت بسته معلم خصوصی کنکور ریاضی: 12/500/000

لیست قیمت رشته انسانی

قیمت محصولات نظام جدید انسانی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش ریاضی دهممهندس علیشاه۲۶۰
روش تست ریاضی دهممیثم جهانگیری۲۲۰
آموزش عربی دهمسعید زلوحی جوکار۶۰
آموزش عربی یازدهمسعید زلوحی جوکار۱۰۰
آموزش عربی دوازدهمسعید زلوحی جوکار۶۰
جمع بندی سوالات احتمالیسعید زلوحی جوکار۴۰
جمع بندی ریاضی جدید و قدیممهندس علیشاه۹۰
آموزش دین و زندگی دهم و یازدهممحمد علیشاهی۱۴۰
روش تست زنی تاریخ دوازدهماحمد رضا حسینی۸۰
روش تست زنی تاریخ یازدهم انسانیاحمدرضا حسینی۸۰
آموزش تاریخ یازدهم انسانیاحمدرضا حسینی۱۸۰
روش تست ریاضی یازدهممیثم جهانگیری۲۲۰
آموزش تاریخ دهماحمدرضا حسینی۱۸۰
روش تست زنی تاریخ دهماحمد رضا حسینی۸۰
آموزش تاریخ دوازدهماحمدرضا حسینی۱۸۰
روش های تست زنی آرایه های ادبیستارنژاد۱۲۰
روش تست زنی عربی دهمجوکار۱۷۰
روش تست زنی عربی یازدهمجوکار۱۷۰
روش تست زنی عربی دوازدهمجوکار۱۷۰
۹۰۰ تست احتمالی دین و زندگی یازدهماحمدی و محمد علیشاهی۱۰۰
خلاقیت در عربی دهم ( درس ۵ تا ۸ )احمدی۱۶۰
آموزش جامع ریاضی و آمار دهم انسانیشاهانی۲۶۰
جمع بندی علوم و فنون برای ۱۰۰ زدنستارنژاد۱۲۰

بسته معلم خصوصی کنکور انسانی

بسته معلم خصوصی کنکور انسانی انتشارات گیلنا

کنکور انسانی پس از کنکور تجربی بیشترین تعداد شرکت کننده را در کنکور سراسری دارد.
ماهیت بیشتر دروس این رشته به صورت حفظی می باشد.

برای داشتن عملکرد خوب در کنکور انسانی باید از منابعی استفاده کنید که حفظیات را به صورت رمز گذاری شده به شما دانش آموزان آموزش دهد.

اکثر دانش آموزان این رشته در دروس محاسباتی مانند ریاضی دچار مشکل هستند، لذا برای تقویت مهارت محاسباتی خود می توانید از منابع انتشارات گیلنا استفاده کنید، اساتید این انتشارات این دروس را در بالاترین سطح کیفی برای شما دانش آموزان تدریس کرده اند.

با استفاده از این محصولات می توانید به موفقیت در رشته های برتر کنکور انسانی از جمله روانشناسی، حقوق، فرهنگیان و …. برسید.

قیمت بسته معلم خصوصی کنکور انسانی: 6/920/000

لیست قیمت محصولات ابتدایی و متوسطه اول انتشارات گیلنا

قیمت محصولات اول تا نهم انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
علوم تجربی هشتمهژیر واحدی۲۴۰
ریاضی هفتممیثم جهانگیری۵۰۰
ریاضی ششمفرزانه اشراقی۲۶۰
ریاضی پنجمفرزانه اشراقی۴۷۰
ریاضی چهارمفرزانه اشراقی۲۸۰
ریاضی سومفرزانه اشراقی۲۵۰
ریاضی دومفرزانه اشراقی۲۴۰
ریاضی اولفرزانه اشراقی۲۴۰

خرید محصولات انتشارات گیلنا

جهت خرید محصولات انتشارات گیلنا می توانید از طریق 2 روش زیر اقدام کنید:

6 پاسخ

 1. بهترین تدریس ها با منصفانه ترین قیمت هارو دارید
  دمتون واقعا گرم👍👍👍👍

 2. سلام و خسته نباشید
  من از کرمان هستم
  بسته معلم خصوصی دهم تجربی تون رو خریدم
  واقعا ازش راضی هستم
  خیلی منو قوی کرده تو درسام
  خدا برکت بده به کارتون 🌹

 3. سلام خسته نباشید به شما
  من بسته معلم خصوصی کنکور انسانی رو برای پسرم خریداری کردم
  خیلی ازش راضی هستیم
  بعد از کلی تحقیق گیلنا رو انتخاب کردیم
  یه بسته کامل و همه چی تموم هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *