تدریس جریان مدار فیزیک یازدهم گیلنا

مدار گیلنا

فصل دوم فیزیک یازدهم در مورد جریان الکتریکی ، مقاومت ، مدارهای الکتریکی ، مولد ، افت پتانسیل و … است که تدریس رایگان را میتوانید از لینک زیر تماشا کنید.شما در این فصل از هر گفتار یک یا دو فرمول اصلی دارید که با دانستن چند قانون مطلق مسیر تست زنی برای شرایط مختلف […]